Welcome to the 3 year extended warranty registration website for milwaukee

Already have an account ?

Password forgotten

Is my tool eligible for warranty extension ?

No selected tool

If you do not have already an account, please select your country

Armenia (RU)
Austria (DE)
Belarus (RU)
Belgium (FR, NL)
Bosnia (EN)
Bulgaria (EN)
Croatia (EN)
Cyprus (EN)
Czech Republic (CZ)
Denmark (DK)
Estonia (ET)
Finland (FI)
France (FR)
Germany (DE)
Greece (GR, EN)
Hungary (HU)
Ireland (EN)
Italy (IT)
Kazakhstan (RU)
Latvia (LV)
Lithuania (LT)
Luxembourg (FR)
Macedonia (EN)
Malta (EN)
Moldova (RU)
Netherlands (NL)
Northern Cyprus (EN)
Norway (NO)
Poland (PL)
Portugal (PT)
Romania (RO)
Russia (RU)
Serbia (EN)
Slovakia (SK)
Slovenia (EN)
Spain (ES)
Sweden (SE)
Switzerland (FR, IT, DE)
UK (EN)
Ukraine (RU)